MC2 - logo

PROJECT
MANAGEMENT

MC2 verzorgd de alomvattende coördinatie van projecten om te zorgen dat binnen budget, tijd en volgens de gestelde kwaliteitseisen worden opgeleverd.

Voor onze opdrachtgevers betekent dit een gestroomlijnd proces waarbij kosten, tijd en kwaliteit effectief worden beheerd.

PROJECTMANAGEMENT

Projectmanagement binnen de bouw en vastgoedsector omvat het plannen, organiseren, coördineren, en controleren van alle aspecten van een bouwproject, van de initiële conceptfase tot de uiteindelijke oplevering. 

Het doel is om het project binnen de gestelde tijd, budget en kwaliteitseisen te realiseren, met een optimale inzet van middelen en minimale risico’s.

Projectmanagement speelt een essentiële rol in de realisatie van bouwprojecten, waarbij het waarborgen van de projectdoelstellingen binnen de gestelde randvoorwaarden centraal staat. Het vereist een proactieve, flexibele aanpak en het vermogen om effectief te communiceren en samen te werken met een breed scala aan disciplines en stakeholders.

KERNWERKZAAMHEDEN

PROJECTINITIATIE & DEFINITIE

Opstellen van het projectplan: Definiëren van de projectdoelstellingen, scope, rollen en verantwoordelijkheden, planning, en budget.

Stakeholderanalyse: Identificeren van alle belanghebbenden en hun belangen en invloed op het project.

DUURZAAMHEID & MVO

Integratie van duurzaamheidsdoelstellingen: Toepassen van principes van duurzaam bouwen en ontwikkelen, gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu en het bevorderen van sociale verantwoordelijkheid.

PROJECT PLANNING

Detailplanning: Ontwikkelen van gedetailleerde tijdsplanningen, inclusief mijlpalen en kritieke paden.

Resourceplanning: Alloceren van benodigde middelen, waaronder personeel, materiaal, en financiën.

Risicomanagementplan: Identificeren, analyseren, en plannen voor potentiële risico's.

PROJECT UITVOERING

Coördinatie van teams: Zorgen voor de coördinatie en communicatie tussen de projectteams en externe partijen.

Kwaliteitsmanagement: Bewaken en waarborgen van de kwaliteit van het werk conform de gestelde eisen en normen.

Contractmanagement: Beheren van contracten met leveranciers, onderaannemers, en overige betrokkenen.

PROJECTBEWAKING & CONTROLE

Voortgangsbewaking: Monitoren van de projectvoortgang ten opzichte van de planning en bijsturen waar nodig.

Budgetbewaking: Controleren van de financiële voortgang en kostenbeheersing.

Kwaliteitscontrole: Uitvoeren van kwaliteitsinspecties en zorgen voor naleving van kwaliteitsstandaarden.

COMMUNICATIE & RAPPORTAGE

Voortgangsrapportages: Regelmatig rapporteren aan de opdrachtgever en andere belanghebbenden over de voortgang, risico's, en afwijkingen.

Stakeholdermanagement: Onderhouden van relaties en effectieve communicatie met alle betrokken partijen.

RISICO & ISSUEBEHEER

Risicobewaking: Continue monitoring en bijstelling van het risicomanagementplan.

Issuebeheer: Adequaat reageren op en oplossen van problemen en knelpunten die zich voordoen tijdens het project.

PROJECTAFSLUITING & EVALUATIE

Oplevering: Zorgen voor een succesvolle oplevering van het project aan de opdrachtgever, inclusief alle benodigde documentatie en nazorg.

Evaluatie: Uitvoeren van een post-project evaluatie om lessen te trekken voor toekomstige projecten, inclusief het documenteren van best practices en aanbevelingen.