MC2 - logo

DEVELOPMENT
MANAGEMENT

MC2 ondersteunt het gehele ontwikkelproces van concept tot oplevering, wat zorgt voor een gestructureerde aanpak in elke fase van de ontwikkeling.

met als doel het realiseren van het project volgens de visie van de opdrachtgever.

ONTWIKKELMANAGEMENT

Ontwikkelmanagement, of projectontwikkeling binnen de vastgoedsector, omvat het integraal managen van alle fasen en aspecten van het ontwikkelingsproces van vastgoedprojecten, van initiatief tot en met de oplevering en nazorg. 

Dit multidisciplinaire vakgebied vereist expertise in zowel de technische, financiële, juridische als marktaspecten van vastgoedontwikkeling.

KERNWERKZAAMHEDEN

INITIATIEFFASE

Marktonderzoek en haalbaarheidsstudies: Analyseren van markttrends, vraag en aanbod, en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies om de levensvatbaarheid en potentieel van een project te beoordelen.

Conceptontwikkeling: Ontwikkelen van een projectconcept op basis van marktonderzoek, stedenbouwkundige vereisten, en de beoogde doelgroep. Dit omvat het vaststellen van de omvang, het programma, en de kwalitatieve doelstellingen van het project.

DUURZAAMHEID & INNOVATIE

Duurzaamheidsstrategieën: Integreren van duurzaamheidsprincipes in het ontwikkelingsproces, van energie-efficiënte ontwerpen tot het gebruik van duurzame materialen en technologieën.

Innovatie: Toepassen van innovatieve oplossingen en technologieën om de waarde, prestaties, en aantrekkelijkheid van het project te verhogen.

ONTWERPFASE

Coördinatie van ontwerpteams: Aansturen en coördineren van multidisciplinaire teams, waaronder architecten, ingenieurs, en adviseurs, om het concept te vertalen naar gedetailleerde ontwerpen en plannen.

Vergunningenbeheer: Zorgen voor de aanvraag en het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en goedkeuringen van overheidswege en andere belanghebbenden.

FINANCIERING & CONTRACTERING

Financiële structurering: Ontwikkelen van een financieringsmodel voor het project, inclusief het aantrekken van eigen en vreemd vermogen.

Selectie en contractering van aannemers: Uitvoeren van aanbestedingsprocedures en het selecteren van aannemers en leveranciers voor de realisatiefase, inclusief het opstellen en onderhandelen van contracten.

REALISATIEFASE

Bouwmanagement: Toezicht houden op en managen van de bouwactiviteiten om ervoor te zorgen dat het project volgens planning, binnen budget, en conform de kwaliteitseisen wordt gerealiseerd.

Risicomanagement: Identificeren en beheren van projectrisico's, inclusief financiële, technische, en juridische risico's.

OPLEVERING & NAZORG

Kwaliteitscontrole en oplevering: Zorgen voor de kwaliteitscontrole van het gerealiseerde project en de formele oplevering aan de opdrachtgever of eindgebruikers.

After-sales service: Bieden van nazorg en garantiebeheer na oplevering van het project.

STAKEHOLDERMANAGEMENT & COMMUNICATIE

Relatiebeheer: Onderhouden van relaties met alle betrokken partijen, waaronder opdrachtgevers, overheden, financiers, eindgebruikers, en de lokale gemeenschap.

Communicatiestrategie: Ontwikkelen en implementeren van een effectieve communicatiestrategie om het project te positioneren en draagvlak te creëren bij alle belanghebbenden.